HRM & het Onderwijs 2019

08.30 uur Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaflyer ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.15 uur Welkomstwoord

09.20 uur Opening door de dagvoorzitter Een nieuwe koers naar kwalitatief onderwijs; innovatief, maatwerk én uitdagend!

Moderne onderwijsorganisaties staan voor de complexe taak onderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen, dat tegelijkertijd innovatief en uitdagend is. Het lijkt soms een onmogelijke opgave: de nieuwe generatie studenten (die heel anders naar leren kijkt!) opleiden voor beroepen die we nog niet kennen, in programma’s met ruimte voor differentiatie. In samenwerking met het werkveld, dat op haar beurt ook zoekende is naar een nieuwe koers én een schreeuwend tekort aan mensen heeft.
Als werkgever ligt er ook een interessante uitdaging: hoe geef je ruimte aan de docent als professional en ‘werkondernemer’, binnen de soms rigide bepalingen van de CAO? Waarbij je er natuurlijk wel voor moet zorgen dat iedere medewerker zich gezien, gekend en erkend voelt……
Voor mij zit de sleutel in het werken aan (persoonlijk) leiderschap en aan succesvolle teams, binnen heldere kaders maar met ‘bewegingsvrijheid’. Gericht op zelforganisatie, of juist niet: ik heb geleerd dat dat maatwerk is!


09.35 uur Keynote Maak je comeback! Veerkrachtig en vitaal onderwijs creëer je zelf!

Van zelfsturing naar teamsturen of van competenties naar vakmanschap.
Maak medewerkers mentaal fit en veerkrachtiger en laat ze excelleren! Hoe kan je als onderwijsorganisatie beter bestand zijn tegen nieuwe, toekomstige uitdagingen? Hoe kunnen we het onderwijs toekomstlening maken? Van zelfsturing naar teamsturen en van competenties naar vakmanschap. Hans van Breukelen is van huis uit onderwijzer, maar is vooral bekend door zijn negentienjarige voetbalcarrière. Na zijn vertrek bij de KNVB heeft Hans de comebackmethode doorlopen en zo de veerkacht ontwikkeld om met passie en vitaliteit terug aan de slag te gaan. Maak je Comeback gaat uit van:

 • Doorzetten, focussen, opgaan in het leren en doortastend zijn;
 • Te beschikken over de juiste bronnen en leerstrategieën om tot leren te komen;
 • Het leren strategisch in te richten;
 • Door bewust zijn van sterke en zwakke kanten;
 • Het leren te plannen, monitoren en evalueren;
 • Te leren door, van en met anderen.

Kortom: een inspirerende en prikkelende aftrap, waarbij Hans en Benno je uitdagen om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken, om anders te organiseren, leren en innoveren om onderwijskwaliteit te blijven leveren. Is HR klaar om te wenden?!


10.15 uur Keynote Onderwijs en arbeidsmarkt: HR als aanjager!

Vinden & binden van mensen in een positieve leercultuur
De toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt maakt permanent leren, een sterke leercultuur en een responsieve samenleving steeds belangrijker. Dat vraagt om het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van de skills van de beroepsbevolking. Er ligt een schone taak voor HR om te sturen op een leven lang ontwikkelen en het omarmen van een positieve leercultuur binnen de organisatie. Wat zijn de ambities van de onderwijsorganisatie en wat zijn de ambities en mogelijkheden van de medewerkers? Mariëtte Hamer pleit ervoor om daarover continu het gesprek te voeren. Hoe blijven we ‘toekomstlenig’?


10.45 uur Pauze en bezoek stands informatiemarkt
 

11.20 uur Praktijkcases A1 - A2 - A3 - A4 en Interactieve sessie E1

A1 - Prikkelsessie breinvriendelijk werken in het onderwijs - VOLGEBOEKT

Bijna de helft van alle ziekteverzuim wordt veroorzaakt door mentale overbelasting, ook wel het altijd ‘aan’ staan. Ons brein is ontoereikend voor alle prikkels die op ons afkomen. Mentaal welzijn vereist een bewuste leefstijl – Digidosering. Skils heeft breinvriendelijk werken ontwikkeld als preventie op mentale overbelasting en versterken van menselijk potentieel

 • Het zijn vaardigheden die iedere werknemer/ leerling/ student kan aanleren
 • Breinvriendelijk werken is een antwoord op preventie en inzetbaarheid en richt zich op de domeinen werkstijl, werkorganisatie en – omgeving.

Door medewerkers te helpen irrelevante prikkels op deze manier in te perken krijgt (het) onderwijs weer de aandacht dat het verdient! De leerlingen/studenten zijn onze breinen van de toekomst. Het is dus ook van belang dat uw onderwijs instelling beleid ontwikkeld op het gebeid van breinvriendelijk werken en/of “digidosering”

Aangeboden door Zorg van de Zaak

A2 - Onderwijsstichting Arcade vertelt hoe zij omgaan met de 10 meest voorkomende uitdagingen in het onderwijs - VOLGEBOEKT

Het onderwijs wil verder innoveren, maar hoe? Veel onderwijsbesturen worstelen met diverse vraagstukken. Hoe kunnen wij onze directeuren en leraren zoveel mogelijk ontlasten? Hoe werven wij nieuwe medewerkers in deze tijden met grote lerarentekorten? Hoe hou ik grip op de formatie en krijg ik de benodigde cijfers? Hoe implementeren wij uniforme werkwijzen door onze hele organisaties heen? Kortom, hoe krijgen we grip op onze organisatie? Middels 10 dilemma’s die worden voorgelegd aan Onderwijsstichting Arcade, zullen zij vertellen welke stappen zij hierin hebben genomen en wat hen dat heeft opgeleverd.

Aangeboden door Bijzen&Dekker en Exact

A3 - Ontdek het "Docenten OV"

Goed personeel werven en behouden? Veel HRM’ers in het onderwijs liggen er wakker van. NS denkt met u mee! In Nederland kennen we sinds lange tijden het Studenten OV, nu is er echter ook het Docenten OV! In het landschap waar het steeds moeilijker is om leerkrachten te boeien en binden, laat staan werven is het Docenten OV een zeer mooie arbeidsvoorwaarde en tool om docenten iets te bieden dat direct bijdraagt aan de werving, behoud en tevredenheid van leerkrachten en docenten. Laat u informeren door NS Zakelijk.

Aangeboden door NS Zakelijk

A4 - Van student tot volwaardig beroepsbeoefenaar

Alle hbo-instellingen staan voor dezelfde opgave: hoe ontwikkelt een student zich tot volwaardig beroepsbeoefenaar die klaar is voor de arbeidsmarkt. Een gelijkluidend antwoord is nog niet gevonden. Avans Hogeschool in Breda, ziet vooral heil in zelfreflectie. Door studenten meer houvast en ondersteuning te bieden met een persoonlijkheidsprofiel, steken ze ook echt iets op. Aandacht voor persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden past uitstekend in het hedendaagse competentiegerichte onderwijs. Steeds meer wordt de vraag voorgeschoteld om in het lesprogramma niet meer alleen op hard skills te hameren. De markt ziet liever meer aandacht voor de ontwikkeling van soft skills.

Aangeboden door Lumina Learning

Interactieve sessie E1 - Leren voor morgen. In dialoog over de uitdagingen voor het onderwijs. Let op: deze interactieve sessie loopt van 11.20 - 12.35 uur

De arbeidsmarkt verandert ingrijpend. Maar niemand weet nog precies hoe. Digitalisering, kunstmatige intelligentie en robotisering zijn invloedrijke ontwikkelingen. Een cruciale rol is weggelegd voor het onderwijs om jongeren voor te bereiden op hun baan en hun plaats en bijdrage aan deze complexe samenleving. Het vraagt van iedereen een permanente ontwikkeling. Een leven lang ontwikkelen wordt net zo noodzakelijk als ademhalen volgens Mariette Hamer van de SER. De basis voor een levenlang ontwikkelhouding wordt gelegd in het (funderend) onderwijs. Dat vraagt ondernemende scholen, schoolleiders en leraren en onderwijsmedewerkers met een focus op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen. Zelfkennis, kritisch denken, samenwerken en creativiteit worden veelgevraagde vaardigheden. En het vraagt ondersteunend HR-beleid zodat de school deze prachtige uitdaging ook daadwerkelijk kan realiseren. Alle hens aan dek dus!

Maximaal 20 deelnemers

12.00 uur Wisselen van zaal
 

12.05 uur Workshops B1 - B2 - B3 - B4 - B5

B1 - De Rijdende School: waar traditie en innovatie samenkomen

Drs. Nora Booij is directeur bestuurder van Stichting Rijdende School, een school voor kinderen van ouders met een trekkend beroep. De Rijdende School voldoet net als andere scholen aan de wettelijke eisen, maar vraagt daarnaast een hele andere wijze van organiseren en veel flexibiliteit. De beroepsbranche van de doelgroep is sterk in beweging en aan het huidige onderwijs worden hoge eisen gesteld. Dit doet een bijzonder beroep op het innovatief vermogen, de veranderbereidheid én samenwerking van het team. Nora Booij neemt je mee in de wereld van het circus en de kermis, waar traditie en innovatie samenkomen!

Aangeboden door Merces

B2 - Bevlogen omgaan met werkdruk - VOLGEBOEKT

Tijdens deze workshop leer je over het verband tussen bevlogenheid en werkdruk én ga jij op zoek naar hoe je zelf vanuit bevlogenheid tegenwicht kan bieden aan je eigen ervaren werkdruk. De inzichten en werkvormen uit de workshop kan je vervolgens toepassen in (team)coaching rondom bevlogenheid en werkdruk in je eigen organisatie.

Aangeboden door Effectory

B3 - De effecten van onderwijsveranderingen

Het onderwijs blijft in beweging. Als je als school je organisatie anders inricht, wat gebeurt er dan met het personeel? Ontstaat er een tekort of is er boventalligheid. Is het onderwijs nog betaalbaar? Hoe weet je wat het effect is van bepaalde maatregelen? Wat zijn de effecten van de aanpassing op de werkdruk van de medewerkers? In deze sessie laten we zien hoe je onder andere de lange termijn personeelsplanning kunt gebruiken om hier inzicht in te krijgen.

Aangeboden door Foleta

B4 - Strategisch HR in een dynamische onderwijsomgeving: meer grip en tijdig bijsturen! - VOLGEBOEKT

Het is een probleem bij veel onderwijs organisaties: een gebrek aan grip op de administratie waardoor belangrijke stuurinformatie ontbreekt. Hoofd P&O Jaap Willem Westhoek van Scholengroep Spinoza deelt tijdens deze workshop hoe grip op de HR- en salarisadministratie zorgt voor essentiële inzichten die nodig zijn om vorm te geven aan strategisch HRM-beleid en de positie van HR in een dynamische onderwijsomgeving.

Aangeboden door HR2day

B5 - Met behulp van online leren aan de slag met 21st century skills

Het klinkt zo eenvoudig: de 21st century skills geven aan wat je nodig hebt om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Inmiddels zijn er tientallen studies gedaan over dit onderwerp en heeft zelfs de Koninklijke Academie van Wetenschappen het belang hiervan onderstreept. Maar hoe ga je hier als organisatie mee om? Hoe zorg je ervoor dat jouw collega’s voorbereid zijn op 21e eeuwse vaardigheden als creatief en kritisch denken, informatievaardigheden en mediawijsheid? In deze workshop laat Danny van Heesch je zien wat de belangrijkste vaardigheden zijn, wat er verandert in het dagelijkse werk en wat nodig is om je hier als onderwijsorganisatie op voor te bereiden. Aan het einde van deze sessie krijgen aanwezigen het nieuwste boek over 21st century skills mee.

Aangeboden door SkillsTown

12.45 uur Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

12.55 uur Interactieve sessie E2

Interactieve sessie E2 - Krijg grip op je strategische personeelsplanning - VOLGEBOEKT Let op: deze interactieve sessie loopt van 12.55 - 13.35 uur

Hoe zien de personeelsontwikkelingen eruit in een organisatie? Niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren daarna? Welke scenario’s zijn er mogelijk? En wat vraagt dat aan acties vanuit HRM? Deze vragen worden opgepakt in de interactieve sessie: ‘krijg grip op je strategische personeelsplanning’. Met behulp van het scenariomodel PO en het scenariomodel VO is het mogelijk om scenario’s te maken voor elke school in Nederland. De cijfers geven inzicht, het gesprek met collega’s helpt je om grip te krijgen op de eventuele acties.

Max. 20 deelnemers

13.45 uur Opening middagprogramma door de dagvoorzitter

Onder begeleiding van fingerstyle-gitarist Mart Hillen.


13.55 uur Keynote HR uitdagingen vanuit TALIS – internationale lessen voor Nederland

Het OESO-onderzoeksprogramma Teaching And Learning International Survey (TALIS) geeft leraren en schoolleiders een stem in de beleidsontwikkeling. Deelnemende landen kunnen waardevolle lessen trekken door internationale vergelijkingen. Het doel is het onderwijs te versterken voor leraren, schoolleiders en – uiteindelijk – de leerlingen. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals de opleiding van leraren (initieel en nascholing), gezamenlijke professionele (leer-) activiteiten, schoolcultuur en zeggenschap, wijze waarop leraren lesgeven, hun vertrouwen in eigen kunnen, werktevredenheid, welzijn/stress en schoolleiderschap. Verder wordt aandacht besteed aan startende leraren en diversiteit onder leerlingen. Aan TALIS 2018 namen 50 landen deel. Eva van der Boom voert ruim 20 jaar beleidsonderzoek uit op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Zij deelt de belangrijkste HR uitdagingen vanuit het Talis Rapport 2019 en vertaalt dit naar de dagelijkse praktijk. Hoe kunnen we kwaliteit van onderwijs blijven leveren? Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor het schoolbestuur en HR? Kortom: inspiratie, ideeën en samen op zoek naar de antwoorden van morgen!


14.25 uur Wisselen van zaal
 

14.30 uur Workshops en praktijkcases C1 - C2 - C3 - C4 en Interactieve sessie E3

C1 - Grip op verzuim en re-integratie

Het verzuim is in het onderwijs hoog. Het verzuim duurt vaak (te) lang en de re-integratietrajecten worden als onbevredigend ervaren en vaak zonder succes afgesloten. TeekensKarstens advocaten en Trendel Arbodienst geeft u aan de hand van voorbeelden uit de praktijk handvatten en tips waarmee u meer grip krijgt op het lopende verzuim bij u op school. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ziekte en re-integratie
 • Twijfel bij ziekmelding
 • Ziekmelding na een arbeidsconflict
 • Frequent ziekteverzuim en relatie met disfunctioneren
 • Zieke werknemer en privacy

Tijdens de workshop is er gelegenheid om uw eigen casus in te brengen.

Aangeboden door TK advocaten notarissen

C2 - Anders organiseren over de eigen grenzen heen: detacheren van VO docenten in het PO

Om het onderwijssysteem beter te laten aansluiten bij de huidige behoeften van leerlingen en personeel zijn fundamentele ingrepen nodig. Een vergelijkbare organisatiestructuur bij po, vo en mbo maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om leerkrachten flexibel in te zetten. Met een tegemoetkoming van het Arbeidsmarktplatform PO is het POVO-project gestart. Het innovatieve POVO-project brengt de gescheiden werelden bij elkaar door leraren uit het vo te detacheren in de bovenbouw van het po. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering, structurele samenwerking en meer flexibiliteit in de regelgeving.
Hermen Blok, zal jullie meenemen in zijn ervaringen bij het aangaan van een structurele samenwerking tussen po en vo scholen, hoe de detachering eruit kan zien en wat de meerwaarde is voor zowel scholen, leraren als leerlingen. Kunnen we het werkplezier vergroten en de werkdruk verminderen?


C3 - GEANNULEERD

C4 - De transitie naar een lerende organisatie - VOLGEBOEKT

Professionaliteit kenmerkt zich door het handelen voortdurend te onderzoeken met het oog op verbetering. De combinatie van het gebrek aan professionalisering en de schaalvergroting binnen het onderwijs heeft ervoor gezorgd dat de rol van de leraar verarmd en vereenvoudigd is, leraren ervaren onvoldoende eigenaarschap over hun werk. Door docenten verantwoordelijk te maken voor curriculumontwikkeling en het leren van leerlingen, worden ze aangemoedigd om kritisch te kijken naar hun eigen professionele ontwikkeling. Deze professionele ontwikkeling vereist een gezond schoolklimaat en onderling vertrouwen als basis.
In deze workshop wordt, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, uitgelegd hoe een school of stichting de transitie kan maken naar een lerende organisatie, hoe docententeams zo georganiseerd kunnen worden dat ze continu werken aan professionalisering en hoe de bijscholing geborgd wordt met een interne academie.


Interactieve sessie E3 - Hoe zetten we de professional in z’n kracht?

Effectiever leren, organiseren en innoveren door het simpel te houden!
Onderwijsorganisaties zijn volop in beweging. De optelsom van wat op scholen afkomt, gaat het haalbare vaak te buiten en levert vele complexe vragen op. Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Vanuit een brede onderwijskundige belangstelling, zet Jos Cöp samen met u de belangrijkste trends, ontwikkelingen en discussiepunten op een beeldende manier op een rijtje:

 • Hoe persoonlijk moet het leren zijn?
 • Waar gaan we onze leerlingen en studenten uiteindelijk voor opleiden?
 • Hoe komt de onderwijsgevende weer in z’n kracht te staan?
 • Moeten we anders gaan lesgeven?
 • Hoe gaan we om met tekorten? Hoe kan technologie het leren en doceren echt ondersteunen?
 • En hoe zorgen we ervoor dat innovatie ook gaat leiden tot meerwaarde?

Of zijn vele van deze vragen onzinnig en moeten we juist eens leren om niet voortdurend alles te willen veranderen? Laten we deze door vertalen naar handelingswijzers en tips om direct mee aan de slag te gaan. Als het even kan, op een simpele en praktische manier, leidend tot versterking van de rol van de onderwijsgevende!

max. 20 deelnemers

15.10 uur Pauze en bezoek stands informatiemarkt
 

15.35 uur Workshops en praktijkcases D1 - D2 - D3 - D4

D1 - Aanpak lerarentekort: aan de slag met zij-instroom in het onderwijs PO, VO, MBO!

Het lerarentekort vraagt nieuwe doelgroepen te werven. Eén van deze doelgroepen is zij-instroom. Hoe pak je het wervings-, oriëntatie- en inductietraject aan en hoe zorg je als HRM-er voor een goede match tussen kandidaat, school en opleider? Marjolijn de Kroon is projectleider in de regio’s Utrecht, Den Haag en Nijmegen en kan meer vertellen over sector overstijgende samenwerking, hoe gebruik te maken van externe netwerken en convenanten. 


D2 - Toekomstlening opleiden in een veranderende samenleving

Wat zijn de te verwachtte veranderingen die gaan plaatsvinden in de toekomstige maatschappij? Hoe bereiden we ons zelf en toekomstig medewerkers daarop voor? Waarom is het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden zo belangrijk? En wat is de rol van kennis hierin?
Jac en Debby hebben een krachtige leeromgeving gemaakt, waarbij een leven lang leren van en met elkaar centraal staat door de driehoek van opleiden, arbeidsmarkt en werknemer samen te brengen. In 2017 wonnen zij voor het idee de onderwijsinnovatieprijs. Ook de SER sprak in april jl. haar waardering uit richting deze praktische aanpak voor onderwijsinnovatie. Tijdens deze workshop delen zij successen uit de onderwijspraktijk en maak je kennis met actieve werkvormen die je direct kunt inzetten bij het aanleren van de 21e-eeuwse (digitale) vaardigheden bij (toekomstig) medewerkers.


D3 - Meer dan integraal! - Beroepsbeeld van de IKC-medewerker

In veel IKC’s staat de I niet alleen Integratie, maar ook voor Inclusie én Interprofessionele samenwerking (3 I’s). Werken aan de 3 I’s vraagt om een variëteit aan rollen, taken en functies. PACT voor Kindcentra heeft een breed beroepsbeeld ontwikkeld voor de IKC-medewerker dat kan worden gebruikt als loopbaaninstrument, instrument voor Strategisch HRM en ontwikkelinstrument voor de opleidingen.
In deze interactieve sessie gaan we in gesprek over dit beroepsbeeld. Hoe kan het worden gebruikt in de dagelijkse praktijk? Welke handvatten biedt het leidinggevenden én medewerkers? Hoe kan het worden gebruikt in het Strategisch HRM-beleid? Hoe kan het worden benut bij ontwikkeling van passend opleidings- en professionalseringsaanbod? De Familiegroep op Het Talent is hier een mooi voorbeeld van.


D4 - Goesting geven om te blijven leren! Inzetten op zelfsturing en autonomie - VOLGEBOEKT

Op 1 september 2017 opende LAB Gedreven Onderwijs haar deuren. Met 156 leerlingen, een team van 15 man en een kristalheldere missie: Goesting geven om te blijven leren. Om die missie te realiseren zet de organisatie in op zelfsturing en autonomie. Sinds de start groeide de school uit tot 415 leerlingen en een team van 44 koppen. LAB blijkt een aantrekkelijke werkgever: ondanks het nijpende lerarentekort, krijgt de organisatie jaarlijks zo’n 165 cv’s van leraren. Net als LAB is Parlangi een organisatie die inzet op levenslang leren door klassieke structuren op een innovatieve manier om te denken. Samen brengen ze dit inspirerende verhaal.


16.15 uur Keynote Fluitend veranderen. Hoe kan HR sturing en inspiratie geven en werkplezier behouden?

Het onderwijs verandert continu. Klassen worden groter, uitstroom wordt lager en dan hebben we het nog niet over de door de onderwijsinspectie verplichtte administratie. Blijf je tegen de stroom in zwemmen of laat je je meedrijven en kies je zelf hoe je tegen de veranderingen aankijkt?
“Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”. Een bekend principe dat nog steeds relevant is. Wat vroeger goed werkte kan nu helemaal niet meer werken. Voor je het weet heb je medewerkers die in de weerstand zitten. Oei. Bart neemt je mee in de vragen en antwoorden:

 • Hoe zorg je ervoor dat je mensen meekrijgt in de verandering?
 • Wat maakt het verschil tussen mensen die vol passie en enthousiasme aan het werk zijn en mensen die in de weerstand zitten?
 • Wat is ervoor nodig om een flexibele en creatieve manier van denken aan te wenden?
 • Hoe doorbreek je patronen in teams?

Tijdens de afsluiting vertelt Bart waarom hij vroeger zelf een ‘uitdagende’ leerling was in het onderwijs en hoe je plezier houdt in je werk in een omgeving die in verandering is. We gaan aan de slag met het bewust worden van de eigen denkkaders, krijgt men tools om anders naar de zaken te kijken en gaan we nadenken over hoe je meer uit jezelf kunt halen. De inspiratiesessie is een mix van humor, theorie en interactieve opdrachten!


16.50 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

16.55 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel
 

17.15 uur Vol inspiratie, contacten en ideeen naar huis. Tip! Bekijk de kennisbank met alle content van de dag.
 

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM en het Onderwijs en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN